นโยบายการรับประกันสินค้า


1. สินค้าส่วนใหญ่ในร้านรับประกันสินค้าที่ 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

2. หากสินค้าชำรุด เสียจากตัวสินค้า ทางร้านจะทำการเปลี่ยนใหม่ทันที

3. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ (อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้ารวมถึงกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนหรือซ่อมได้)
3.1 การเสียหายโดยเหตุจากการใช้ผิดวิธี ผลิตภัณฑ์ที่มีการดัดแปลง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม/ซ่อมแซม โดยการกระทำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการนั้นจากเจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือได้รับการอนุมัติจากเจ้าของยี่ห้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญ
3.2 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ หรือฝนตกหนัก ฯลฯ
3.3 อุบัติเหตุต่างๆ จากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ทำตก แตกหัก
3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟกระชาก ไฟเกิน หรือการใช้แหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง ความแปรปรวนของระบบไฟฟ้า การผุพังหรือสึกกร่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง แรงสั่นสะเทือน และอื่นๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกของจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์
3.4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของยี่ห้อเดียวกัน
3.5 ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น อยู่ในห้องที่มีอุปกรณ์สูงกว่า SPEC ที่อุปกรณ์รองรับ มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ มีสัตว์หรือแมลงเข้าไปภายในอุปกรณ์ และอื่นๆ
3.6 ลูกค้าได้ทำการแกะวอยด์รับประกันใดๆบนตัวเครื่องออก วอยด์รับประกันอาจมีมากกว่า 1 วอยด์ (ซึ่งจะมีวอยด์รับประกันจากทางร้าน และบางสินค้าอาจมีวอยด์รับประกันของทางโรงงานผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้นๆ) หรือ หมายเลขประจำตัวสินค้า (SERIAL NO.) สูญหาย
3.7 สติกเกอร์รับประกันสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีรอยฉีกขาด หลุด ลบ แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนสติกเกอร์รับประกันได้
3.8 สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง เช่น มีการวาดหรือทาสี/เปลี่ยนโฉม/แก้ไข ลักษณะภายนอกไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
3.9 สินค้าที่เสียหายจากการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน
3.10 สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ หรือมีบางส่วนขาดหายไป บอร์ดหรือชิพมีรอยไหม้ ฯลฯ สภาพใดๆ ที่มีลักษณะผิดรูปทรงเดียวกันกับที่กล่าวมาข้างต้น
3.11 อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง จัดการ ควบคุมการใช้งาน หรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากผู้มีความรู้ และไม่ได้ทำตามคำแนะนำจากเจ้าของแบรนด์ หรือทำตามลักษณะ (SPEC) ของอุปกรณ์ เช่น การใช้อุปกรณ์จ่ายไฟไม่ตรงกับ POWER SUPPLY ของอุปกรณ์
3.12 อุปกณ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของการใช้สาย

4. ทางร้านจะไม่คืนเงินในกรณีไม่พอใจสินค้า, สินค้าเสียหรือซื้อไปแล้วสินค้าไม่ได้ใช้งาน
4.1 กรณีที่ไม่พอใจในตัวสินค้า กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า
4.2 กรณีเปลี่ยนสินค้าที่เสียหรือเกิดข้อบกพร่องจากโรงงานผลิต (Defect) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น หากรุ่นดังกล่าวได้มีการยกเลิกสายการผลิตทางบริษัทฯ จะจัดส่งรุ่นทดแทนที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าไปให้โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินในกรณีนี้

5. สำหรับสินค้าบางรุ่นที่ทาง บริษัทฯ ไม่มีตัวสำรองเปลี่ยนให้ หรือ สินค้า BYORDER จะต้องรอทางบริษัทฯ ส่งเคลมกับทางศูนย์ ฯ โดยตรงเท่านั้น